• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 62 เวลา 1000 พ.อ. เทอดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.พล.ร.4 เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 กองพลทหารราบที่ 4 ณ ป.4 พัน.104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รร.เฉลิมขวัญสตรี , โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา , วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก รวมเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 78 คน
 
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 - 11.00 น. คณะวิทยากรจิตอาสา 904 กองทัพภาคที่ 3 ชุดที่ 1 ได้ทำการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ ภายใน ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ณ สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พ.อ. เทอดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.พล.ร.4 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมรับฟัง
 
 
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 1330 กองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ 4 จัดการแข่งขันประกวดเพาะกาย ระหว่างหน่วยฝึกทหารใหม่ของ ทภ.3 ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธี
 
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 พ.อ. เทอดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.พล.ร.4 เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.4 นำกำลังพล นขต.พล.ร.4 ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ์คูเมืองหน้าโรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จว.พ.ล. ร่วมกับ มทบ.39, นศท.มทบ.39, ส่วนราชการในพื้นที่ โดยมี ผบ.มทบ.39 เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 ราย
 
 
เมื่อ 20 ธ.ค.61 เวลา 1830 พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีแสดงตน เป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่ผลัดที่ 2/61 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.4 พัน.3 และหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.สร.4 ณ บริเวณลานหน้า บก.พล.ร.4 โดยหลังเสร็จสิ้นพิธี รอง ผบ.พล.ร.4 ได้ให้โอวาทแนวทางการดำรงตน เป็นพุทธมามกะที่ดีแก่ทหารใหม่
 
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 เวลา 1530 พ.อ. เทอดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.พล.ร.4 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ข้าราชการ บก.พล.ร.4 เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านความเป็นมาในอดีตของ จังหวัดพิษณุโลก
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
>> โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> โดยวิธีคัดเลือก
>> โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา
>> สาระสำคัญในสัญญา
   
   
   
   
 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายจัดหา และบรรจุกำลังพลของ ทบ. ประจำปี 2560 - 2564 ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4

    1. ตำแหน่ง พลขับรถ
    2. ตำแหน่ง เสมียน
    3. ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข

             *** การปฏิบัติของผู้สอบได้ *** 

>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

 

 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000